Prof. Dongliang Xiong | 熊栋梁| Principal Investigator
Liu Jiahuan Dr. Jiahuan Liu | 刘佳欢 | Postdoc
Wang Xiaoxiao Xiaoxiao Wang | 王笑笑 | PhD students
Du Tingting Tingting Du | 杜婷婷 | PhD students
Xianhong Huang Xianhong Huang | 黄显虹 | MS students
Jinfang Zhao Jinfang Zhao | 赵金方 | MS students
Yadi Fan Yadi Fan | 樊雅笛 | MS students
Linna Zheng Linna Zheng | 郑林娜 | MS students
Wei Zhang Wei Zhang | 张威 | MS students
Wenjing Zhu Wenjing Zhu | 朱文静 | Successive postgraduate & doctoral
Tiange Wang Tiange Wang | 王天歌 | Successive postgraduate & doctoral
Chen Lin Lin Chen | 陈琳 | College student research funding
Luo Wanzhen Wanzhen Luo | 罗婉珍 | College student research funding
Shuai Zhang Shui Zhang | 张帅 | Visting students
Fangzhou Zheng Fangzhou Zheng | 郑方舟 | Visting students
Mingrui Han Mingrui Han | 韩明瑞 | Visting students


Lab Group Alumni


  • Ping Meng | 孟平 | 2021
  • Yang Liu | 刘洋 | 2021